Avaliku korra eeskiri

Eesti Kaevandusmuuseumile kehtivad Toila valla avaliku korra eeskirjad, vaata lähemalt siit!

1. Üldsätted
 1. Eesti Kaevandusmuuseumi avaliku korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab reeglid Eesti Kaevandusmuuseumi (edaspidi kaevandusmuuseum) piirdeaiaga piiratud territooriumil, et tagada avaliku kord ning kaevandusmuuseumi käsutuses oleva vara säilimine.
 2. Avalik koht on üldkasutatav territoorium, ehitised ja ruumid.
 3. Eeskiri kehtib Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõikidele territooriumil viibivatele füüsilistele isikutele ning seal tegutsevatele juriidilistele isikutele.
2. Avaliku korra nõuded

Kaevandusmuuseumi territooriumil on igaühe kohustus käituda nii, et oleks tagatud avalik kord ja kaasinimeste turvalisus kooskõlas heade tavadega.

Keelatud on:

 1. kaevandusmuuseumi territooriumil kaasinimeste pahatahtlik tülitamine, lärmamine, ebasündsate väljendite kasutamine ning muud inimeste rahu, sündsus- ja turvatunnet riivavad või muul viisil inimväärikust alandavad teod;
 2. suitsetada territooriumil asuvate hoonete üldkasutatavates ruumides selleks mitte ettenähtud kohtades;
 3. viibida kaevandusmuuseumi territooriumil ajavahemikul 22.00 – 6.00 (välja arvatud õnnetusjuhtumid, üldrahvalikud üritused jms), kui selleks puudub valdaja eriluba;
 4. viibida territooriumil joobeseisundis, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
 5. mootorsõidukitega liiklemine kaevandusmuuseumi piirdeaiaga piiratud territooriumil (välja arvatud kaevandusmuuseum loal);
 6. kaevandusmuuseumi territooriumil rikkuda ja omavoliliselt teisaldada liiklusmärke, viitasid, reklaami- ja kuulutuste tahvleid, tänavavalgusteid, prügikaste ja muud avalikus kasutuses olevat vara;
 7. kaevandusmuuseumi territooriumil asuvate külastajate häirimine kauplemise, kaupade pakkumise, kerjamise ja propagandistliku tegevusega;
 8. territooriumil kuulata valju muusikat, kui see häirib teiste inimeste rahu (v.a. avalikud üritused);
 9. viibida territooriumil koeraga, kellel ei ole jalutusrihma, vajadusel kasutada suukorvi. Ilma rihma ja suukorvita võivad avalikus kohas liikuda teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade koerad. Lemmiklooma omanik on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks hooneid, majade koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid avalikke kohti. Omanik on kohustatud oma hoolealuste tekitatud reostuse kohe koristama;
 10. lõkke tegemine kaevandusmuuseumi territooriumil (välja arvatud muuseumi loal);
 11. müüa, osta või anda alla 18-aastasele alaealisele alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid;
 12. kaevandusmuuseumi ujumistiigis kasutada ujumiseks kummimadratseid, kummipaate vms abivahendeid;
 13. loopida prahti ja kive vms. esemeid tiigi vette;
 14. koera või kassi ujutamine avalikus supluskohas. Kaevandusmuuseumi tiigi kasutamine on kasutaja vastutusel.
3. Avaliku korra nõuded alaealistele
 1. Alaealised on kohustatud järgima kaevandusmuuseumi avaliku korra eeskirja – alaealiste vanemad, eestkostjad või hooldajad vastutavad laste poolt korda saadetud õigusvastaste tegude eest seadusega ettenähtud korras.
 2. Kaevandusmuuseumi puhkealal ja ujumistiigi ääres viibimine toimub omal vastutusel. Vastutus juhtumite korral lasub lastevanematel, eestkostjatel või hooldajatel.
 3. Alla 18-aastasel isikul on keelatud omandada või tarbida alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid.
4. Avalik kord kauplemisel ja avalikel üritustel
 1. Kauplemine ja teenuse osutamine kaevandusmuuseumi territooriumil on lubatud ainult kehtestatud korras väljastatud kauplemisloa või müügipileti alusel ja ettenähtud aegadel ning tingimustel.
 2. Avalike ürituste (tantsupeod, vabaõhukontserdid, rahvapidustused, laadad, spordivõistlused jms), mis toimuvad kaevandusmuuseumi territooriumil või üldkasutatavates hoonetes, korraldamiseks on vaja Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja politsei kirjalikku kooskõlastust vähemalt seitse päeva enne ürituse algust. Kaevandusmuuseumi, vallavalitsuse ja politsei määratud tingimused on ürituse korraldajatele kohustuslikud.
 3. Üritusel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ning tarbimine, samuti viibimine sellisel üritusel alkoholi- või muus joobes.
 4. Alaealistele suunatud ürituste korraldajad peavad jälgima, et üritus lõpeks üldjuhul vähemalt pool tundi enne käesoleva eeskirja punktis 2.3. kehtestatud piirangu algust.
 5. Alaealiste üritustel on kohustatud avaliku korra tagama konkreetse ürituse korraldaja.
5. Vastutus ja kontroll
 1. Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätete järgi.
 2. Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Toila Vallavalitsus ja Ida-Viru Politseiprefektuur.