Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

EESTI KAEVANDUSMUUSEUMI AVALIKU KORRA EESKIRI

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Eesti Kaevandusmuuseumi avaliku korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra reeglid Eesti Kaevandusmuuseumi (edaspidi kaevandusmuuseum) piirdeaiaga piiratud ala territooriumil. Eeskirja ülesanne on tagada avalik kord territooriumil ning kaevandusmuuseumi käsutuses oleva vara säilimine.
  2. Avalik koht on üldiseks kasutuseks antud või tegelikult üldkasutatavad territooriumid, ehitised ja ruumid.
  3. Eeskiri kehtib Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõikidele territooriumil viibivatele füüsilistele isikutele ning seal tegutsevatele juriidilistele isikutele.
 2. AVALIKU KORRA NÕUDED Kaevandusmuuseumi territooriumil  on igaühe kohustuseks käituda nii, et oleks tagatud avalik kord ja kaasinimeste turvalisus kooskõlas heade tavadega.Keelatud on:
  1. Kaevandusmuuseumi territooriumil kaasinimeste pahatahtlik tülitamine, lärmamine, ebasündsate väljendite kasutamine ning muud inimeste rahu, sündsus- ja turvatunnet riivavad või muul viisil inimväärikust alandavad teod;
  2. suitsetada territooriumil asuvate hoonete üldkasutatavates ruumides selleks mitte ettenähtud kohtades;
  3. viibida kaevandusmuuseumi territooriumil ajavahemikul 22.00 – 6.00 (välja arvatud õnnetusjuhtumid, üldrahvalikud üritused jms) kui selleks puudub valdaja eriluba;
  4. viibida territooriumil joobeseisundis, kui see solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
  5. mootorsõidukitega liiklemine kaevandusmuuseumi piirdeaiaga piiratud territooriumil (välja arvatud SA Eesti Kaevandusmuusemi loaga);
  6. kaevandusmuuseumi territooriumil rikkuda ja omavoliliselt teisaldada liiklusmärke, viitasid, reklaami- ja kuulutustahvleid, tänavavalgusteid, prügikaste ja muud avalikus kasutuses olevat vara;
  7. kaevandusmuuseumi territooriumil asuvates üldkasutatavatesse hoonetesse või eluruumidesse sisenejate ja väljujate häirimine kauplemise, kaupade pakkumise, kerjamise ja propagandistliku tegevusega;
  8. territooriumil kuulata muusikat selliselt, et on häiritud teiste kaasinimeste rahu (v.a. avalikud üritused);
  9. viibida territooriumil ilma jalutusrihmata koeraga ja vajadusel kasutada suukorvi. Ilma rihma ja suukorvita võivad avalikus kohas liikuda teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade koerad. Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks hooneid, majade koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid avalikke kohti. Omanik on kohustatud oma hoolealuste tekitatud reostuse kohe koristama.
  10. lõkke tegemine kaevandusmuuseumi territooriumil;
  11. müüa, osta või anda alla 18-aastasele alaealisele alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid;
  12. kaevandusmuuseumi ujumistiigis kasutada ujumiseks kummimadratseid, kummipaate vms abivahendeid. Keelatud on seista lasteala ujumispiirdel;
  13. loopida prahti ja kive vms. esemeid ujumistiigi vette;
  14. koera või kassi ujutamine avalikus supluskohas;Kaevandusmuuseumi ujumistiigi kasutamine on kasutaja vastutusel
 3. AVALIKU KORRA NÕUDED ALAEALISTELE  
  1. alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid, nende vanemad, eestkostjad või hooldajad vastutavad laste poolt korda saadetud õigusvastaste tegude eest seadusega ettenähtud korras;
  2. Kaevandusmuuseumi puhkealal ja ujumistiigi ääres viibimine alaealistel toimub omal vastutusel. Vastutus juhtumite korral lasub lastevanematel, eestkostjatel või hooldajatel;
  3. Alla 18-aastasel alaealisel on keelatud omandada või tarbida alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid;
 4. AVALIK KORD KAUPLEMISEL JA AVALIKEL ÜRITUSTEL  
  1. Kauplemine ja teenuse osutamine kaevandusmuuseumi territooriumil on lubatud ainult kehtestatud korras väljastatud kauplemisloa või müügipileti alusel ja nendes ettenähtud aegadel ning tingimustel;
  2. Avalike ürituste (tantsupeod, vabaõhukontserdid, rahvapidustused, laadad, spordi-võistlused jms), mis toimuvad kaevandusmuuseumi territooriumil või üldkasutatavates hoonetes, korraldamiseks on vaja Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja politsei kirjalikku kooskõlastust vähemalt seitse päeva enne ürituse algust. SA Eest Kaevandusmuuseumi, vallavalitsuse ja politsei määratud tingimused on ürituse korraldajatele kohustuslikud;
  3. Üritusel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ning tarbimine, samuti viibimine sellisel üritusel alkohoolses või muus joobes;
  4. Alaealistele ürituse korraldajad peavad jälgima, et üritus lõpeks üldjuhul vähemalt pool tundi enne käesoleva eeskirja punktis 2.3. kehtestatud piirangu algust.
  5. Alaealiste üritustel on kohustatud avaliku korra tagama konkreetse ürituse korraldaja.
 5. VASTUTUS JA KONTROLL  
  1. Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätete järgi;
  2. Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Kohtla-Nõmme Vallavalitsus ja Ida-Viru Politseiprefektuur.